Products

Edustak Pro

(ชุดศึกษาการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง-ชุดใหญ่) เป็นชุดสำหรับศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงอย่างละเอียด โดยจะสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบตัวเซลล์เชื้อเพลิง รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการในการประกอบเซลล์เชื้อเพลิง อีกทั้งยังสามารถทำการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่ประกอบขึ้นมานี้ได้อีกด้วย

Edustak Junior

(ชุดศึกษาการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง-ชุดเล็ก) เป็นชุดสำหรับศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงอย่างละเอียด โดยจะสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบตัวเซลล์เชื้อเพลิง รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการในการประกอบเซลล์เชื้อเพลิง อีกทั้งยังสามารถทำการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่ประกอบขึ้นมานี้ได้อีกด้วย

H2Hybrid – Fuel Cell Automotive Trainer

(รถยนต์วิทยุบังคับพลังงานไฮโดรเจน) เป็นชุดการศึกษาและจำลองการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง โดยเครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นระบบไฮบริด ซึ่งในชุดนี้จะมีอุปกรณ์การตรวจวัดค่าต่าง ๆ และมาพร้อมกับโปรแกรมสำหรับการตั้งค่าและการตรวจเช็คระบบการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับการต่อยอดความรู้และพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

PEM Mini Fuel Cell

(เซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็ก) เป็นเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็ก ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้แก๊สไฮโดรเจน(H2)

PEM Reversible Fuel Cell

(เซลล์เชื้อเพลิงชนิดผันกลับได้) เป็นเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถทำได้ 2 หน้าที่ในตัวเดียวกัน คือ สามารถทำการอิเล็กโทรไลท์ (Electrolyte) แยกแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สออกซิเจน (O2) ออกจากโมเลกุลของน้ำ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยจะนำแก๊สไฮโดรเจน(H2) ที่ผลิตได้จากกระบวนการอิเล็กโทรไลท์ มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

Wind Energy Science Kit

(ชุดศึกษาพลังงานลม -กังหันลมแบบแนวนอน ) เป็นชุดที่เหมาะสำหรับศึกษาและทดลองเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของใบพัดของกังหันลม ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากใบพัดของกังหันแบบต่าง ๆ

Salt Water Fuel Cell Science Kit

(ชุดศึกษาเซลล์เชื้อเพลิงจากน้ำเค็ม) เป็นชุดการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจากน้ำเค็ม โดยชุดการทดลองนี้จะใช้น้ำเกลือ เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยตรง